Pokud jsme plátce DPH nebo identifikovaná osoba, tam musíme vést pro finanční úřad dvě evidence. Jednak pro účely DPH dle zákona o dani z přidané hodnoty a jednak evidenci  pro účely daně z příjmů. Na tomto místě se zabýváme předně evidencí pro DPH.

Evidence pro DPH

V rámci evidence pro účely DPH je nutné vést všechny nezbytné údaje pro splnění všech daňových povinností.  Například pro sestavení daňového přiznání k DPH, pro sestavení souhrnného, a to v členění podle sazeb DPH.

Daňové přiznání k DPH musí obsahovat:

  • evidence uskutečněných zdanitelných plnění

Evidence přijatých zdanitelných plnění, ze kterých budeme chtít uplatnit nárok na odpočet DPH. Mimo všech nezbytných náležitostí musí evidence obsahovat i DIČ dodavatele. Toto se samozřejmě netýká pro případy zjednodušené daňové doklady.

  • přehled obchodního majetku

Na tomto místě je nutné upozornit plátce DPH pořizující zboží v jiných členských státech EU. Takový plátci DPH musí vést i evidenci o hodnotě pořízeného zboží dle jednotlivých států. Viz § 100 a 100 a) Zákona o DPH.

  • přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od DPH nebo nejsou předmětem DPH
Zpět na slovník