1. založení nové obchodní společnosti a vklad celého obchodního závodu fyzické osoby do základního kapitálu této obchodní společnosti

Obchodním závodem (do 31. 12. 2013 požíván pojem podnik) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Závod by byl do společnosti vnesen účinností smlouvy o vkladu závodu. (Použijí se přiměřeně ustanovení o koupi závodu). Vlastnické právo k závodu pak společnost nabývá okamžikem svého vzniku. Závod jako nepeněžitý vklad přitom musí být oceněn znalcem vybraným zakladateli společnosti ze seznamu znalců.

Na novou společnost ode dne jejího vzniku přecházejí všechny práva a povinnosti bývalé fyzické osoby podobně jako u koupě obchodního závodu (viz. níže).

2. založení nové obchodní společnosti a následný prodej obchodního závodu fyzické osoby této nově vzniklé obchodní společnosti

Koupí závodu na základě smlouvy o koupi závodu by kupující nabyl vše, co k závodu jako celku náleží (Z koupě přitom může být vyloučena jednotlivá položka.) Koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele. Kupující závodu se stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží, přičemž neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu. Vlastnické právo k závodu nabývá společnost zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin.

Obdobná kontinuita podnikání jako při vkladu závodu do základního kapitálu, nicméně oproti shora uvedenému postupu není nutno závod ohodnocovat znalcem.

3. založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s kontinuálním převodem majetku na osobu právnickou a postupné ukončení podnikání fyzické osoby
Toto řešení nezaručí kontinuitu minulého podnikání, neboť nedochází kontinuálně k přechodu závazků a pohledávek.

Využíváno zejména u menších podnikatelů (menší obchodní jmění, málo závazků), kdy podnikatel k určitému dni ukončí svou činnost a začne podnikat pod novou obchodní společností. Využíváno rovněž pokud není žádoucí převod celého závodu nebo jeho části již v době založení právnické osoby, neboť je zapotřebí, aby fyzická osoba nadále ještě podnikala (ponechala si část majetku či zásob, nemovitost, závazek či pohledávku apod.)

Zpět na slovník