Zakládání společnosti v České republice je časově náročný proces. V případě, že podnikatel zakládá společnost svépomocí, je v tomto procesu plně angažován a je třeba se zmínit o tom, kolik času ho úkony s tím spojené budou stát.

Následující tabulka shrnuje předpokládanou časovou náročnost jednotlivých úkonů. Při vytváření tabulky jsme brali v úvahu osobu, která nemá o zakládání obchodních společností žádné povědomí, činí tedy jednotlivé úkony se střední hodnotou efektivnosti a čelí standardním komplikacím. Do odhadu jsme rovněž zahrnuli cestování na úřady a instituce (jejichž dojezdovou dostupnost lze považovat za průměrnou) a také situaci, kdy zakládaná s.r.o. se bude registrovat i k DPH.

 

Časové náklady na založení s.r.o.
Úkon Počet hodin
Studium předpisů + příprava dokumentů 24
Sepsání společenské smlouvy u notáře 3
Ověřování podpisů a listin 3
Ohlášení živností a získání živ. oprávnění 3
Složení ZK + uvolnění účtu v bance 3
Podání návrhu na zápis do OR, vzdání se odvolání, obstarání výpisu z OR 8
Registrace na finančním úřadě 3
CELKEM 47

Z tabulky lze vyčíst, že k založení s.r.o. svépomocí je třeba 47 hodin, z čehož více než polovinu stráví budoucí podnikatel odbornou činností – studiem právních předpisů a přípravou potřebných dokumentů pro založení s.r.o.

Při zakládání s.r.o. je tedy třeba brát v úvahu své časové možnosti a zamyslet se i nad dalšími alternativami, které se člověku nabízí. Těmi jsou zejména založení s.r.o. profesionální poradenskou firmou nebo koupě již předzaložené ready made společnosti, přičemž míra časové angažovanosti podnikatele je zde minimální.

Zpět na slovník