Uplatňování DPH

Osoby povinné k dani z přidané hodnoty musí jako plátce DPH uplatňovat DPH při uskutečňování ekonomické činnosti například při prodeji svých služeb nebo zboží vystavovat daňové doklady. K tomu také viz Uskutečnění zdanitelného plnění.

Daňové doklady

Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje a dále minimálně obsahuje následující údaje:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den vystavení daňového dokladu,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

DPH i ze záloh

Daňové subjekty k dani DPH jsou povinny vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. Toto se netýká neuhrazených záloh na rozdíl od neuhrazených faktur. Tato povinnost byla zavedena od roku 2013. Do konce roku 2012 tuto povinnost  museli plnit jen plátci, kteří vedli účetnictví. Netýká se nás to, když například poskytujeme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo vyvážíme zboží mimo EU.

Archivace dokladů a Evidence k DPH

Daňové doklady i daňovou evidenci musíme 10 let archivovat. Lhůta archivace začíná běžet konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Daňové přiznání k DPH

Pravidelně, vždy po skončení zdaňovacího období, musíme podávat daňové přiznání a odvádět DPH, viz Daňové přiznání k DPH.

Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů

Plátce DPH, který je příjemcem zdanitelného plnění může ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění za zákonem stanovených podmínek. V této souvislosti je nejvíce skloňované ručení v souvislosti s úhradou za poskytnuté plnění bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň tato úhrada respektive úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovost. Doporučujeme všem plátcům DPH včetně společností  s.r.o. registrovaných jako plátce DPH ověřovat své dodavatele v registru plátců, viz Nespolehlivý plátce, ručení za DPH.

Nárok na odpočet DPH

Můžeme uplatňovat svůj nárok i jako nadměrný odpočet. Plátce DPH musí pro uplatnění nároku na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad. Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky.

Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem. Viz Nárok na odpočet DPH.

Chyba na daňovém dokladu

Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem.

Při nákupu společnosti registrované jako plátce DPH neváhejte využít další konzultace spojené s problematikou práv a povinností plátce DPH s naším účetním a daňovým poradcem!

Zpět na slovník