fyzická osoba (OSVČ) právnická osoba – obchodní společnost (s.r.o.)
Podnikání OSVČ je úzce svázáno s konkrétní fyzickou osobou.

Podnikatel právně jedná při své podnikání pod vlastním jménem (název firmy OSVČ).

Výhody a nevýhody sro: Ve společnosti je možná změna společníků, případně změna výše vkladů jednotlivých společníků. Do společnosti může snadno přistoupit nový společník, případně společník může ze společnosti snadno vystoupit převodem podílu na jinou osobu.

Změna společníků nemá vliv na obchodní firmu společnosti (jméno, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku).

Ke každému právnímu jednání je oprávněna pouze samotná fyzická osoba. Pro zastupování jinou osobu musí být udělena plná moc. Společnost může zastupovat více osob i bez plné moci. (V zakladatelském právním jednání společnosti při vzniku společnosti si společnost určí způsob jednání společnosti a osobu/osoby, které budou oprávněny společnost zastupovat. Způsob jednání a osobu/osoby oprávněné společnost zastupovat lze pak případně v průběhu existence společnosti předepsaným způsobem kdykoli měnit.)
V případě úmrtí podnikající fyzické osoby mohou určité osoby (dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, pozůstalý manžel nebo partner, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, pokud v živnosti nepokračují dědicové) po oznámení živnostenskému úřadu pokračovat v provozování živnosti (§ 13 z. č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon), ale jen omezenou dobu. Tato osoba musí spolu s oznámením pokračování v provozování živnosti ohlásit živnost nebo požádat o koncesi, přičemž právo pokračovat v provozování živnosti zanikne nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění. V případě úmrtí společníka společnost nezanikne. Podíl společníka zdědí dědic (umožňuje-li to společenská smlouva, přičemž má-li společnost jediného společníka a ten zemře, přechází jeho podíl na dědice vždy), který může plynule navázat na činnost předchozího společníka.

Zůstane zachována obchodní firma a historie společnosti.

OSVČ ručí za závazky celým svým majetkem. Omezené ručení společníků společnosti:

– společníci ručí společně a nerozdílně za dluhy společnosti do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

Ručení jednatele:

– soud může rozhodnout o tom, že jednatel ručí i svým vlastním majetkem za splnění povinností s.r.o. pokud bylo rozhodnuto, že s.r.o. je v úpadku a jednatel věděl či měl a mohl vědět, že s.r.o. je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné (např. sám včas nepodal návrh na insolvenci).

– nenahradil-li jednatel s.r.o. škodu, kterou ji způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce jednatele, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli s.r.o. za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na s.r.o. nemůže domoci.

Postavení osob OSVČ podléhá menší regulaci ze strany státu. Administrativně se tak jedná o něco méně náročný způsob podnikání než při podnikání obchodních společností, na které se vztahuje podrobnější právní úprava. (Např. úprava výkonu práv společníka na valné hromadě společnosti případně mimo ni, povinnost zveřejňovat informace, atd.).
V podnikatelské praxi je právnická osoba spíše vnímána jako důvěryhodnější a finančně stabilnější partner s větší vyjednávací silou v obchodních vztazích.
Zpět na slovník