Orgány akciové společnosti

Valná hromada – je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán a. s. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak například o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku.

Představenstvo – také Správní rada, je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí a odvolává valná hromada. V čele představenstva stojí předseda.

Dozorčí rada – je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její obvykle tři členy vždy volí valná hromada.

Zpět na Slovník pojmů