Rozhodnutí jediného společníka

Rozhodnutí jediného společníka – rozhoduje-li proto společník v působnosti valné hromady, musí mít vždy jeho rozhodnutí písemnou formu a musí jím být podepsáno. Nestanoví-li zakladatelská smlouva jinak, nemusí být podpis jediného společníka na písemném vyhotovení rozhodnutí úředně ověřen.

Zpět na Slovník pojmů