Mateřská společnost může mít mnoho různých důvodů pro založení společnosti dceřiné. Mohou jimi být například snaha expandovat na zahraniční trh anebo rozšířit předmět svého podnikání. Jak vypadá založení dceřiné společnosti v praxi?

Co je dceřiná společnost

Mateřskou společnost tedy můžeme vyložit jako libovolnou obchodní společnost, která má v jiné obchodní společnosti určitý podíl, většinou to bývá více než polovina akcií. Tu potom nazýváme dceřinou. Neboli jde také o vztah ovládajícího a ovládaného. Dceřiná společnost je tedy na své mateřské společnosti závislá.

Zakládá se vždy dle právního řádu dané země. To znamená, že také zahraniční společnost si zde bude zakládat dceřinou společnost podle českých pravidel čili podle od 1. 1. 2014 účinného zákona o obchodních korporacích. Je potřeba pamatovat i na to, že se jedná o samostatný podnikatelský subjekt, proto je považována v zemi, kde sídlí, také za daňového rezidenta.

Postup jejího založení

Jinými slovy tak dojde ke standardnímu založení jedné ze čtyř dle české legislativy známých obchodních společností. To znamená, že je možné založit tímto způsobem společnost s ručením omezením, akciovou společnost, komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost. Zakládá se společenskou smlouvou, vzniká ale až dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. Založení totiž ještě neznamená právní existenci takovéto společnosti. V tomto mezidobí tak ještě nemůže disponovat právní subjektivitou.

Figuruje-li zde více než jeden zakladatel, je nutné založit společnost prostřednictvím společenské smlouvy, v níž nemohou chybět podpisy všech zakladatelů. Jestliže zakládáme společnost kapitálovou (tj. založení s.r.o. nebo založení a.s), má navíc povinně společenská smlouva podobu veřejné listiny. V případě jediného zakladatele postačuje naopak zakladatelská listina.

Je nutné také splnit vkladovou povinnost do základního kapitálu. O tomto vydá písemné prohlášení správce vkladu. Posledním krokem před samotným vznikem je zisk podnikatelského oprávnění.

Jinou možnost představuje rovněž založení dceřiné společnosti od Evropské společnosti (SE), což je v podstatě typ nadnárodní akciové společnosti. To se dělá úpisem akcií. Evropská společnost může vzniknout v libovolném státě EU a zakládá se dle evropského práva.

Zpět na slovník