A

 • A.S.

  a.s. – akciová společnost je společnost, jejíž výše základního kapitálu je stanovena zákonem (u a.s. s neveřejnou nabídkou akcií – 2 mil. Kč a u a.s. s veřejnou nabídkou akcí 20 mil. Kč). Základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií. Akciová společnost je právní [...]

 • Akcie

  Akcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Vznik akciové společnosti je spojen právě s úpisem akcií. Dělení z hlediska [...]

 • Akcionář

  Akcionář (angl. shareholder) je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní ideální část společnosti, má právo na podíl ze zisku (dividendy) [...]

 • Akcionářská žaloba

  Právo kvalifikovaného akcionáře žalovat jménem společnosti člena jejího orgánu o náhradu újmy.

 • Akciová společnost

  Akciová společnost (a.s.) je společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií. Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Obchodní [...]

 • AML zákon

  Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak ze samotného názvu vyplývá, tento zákon upravuje: a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti [...]

B

 • Bytové družstvo

  Společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb jeho členů.

D

 • Daňová optimalizace

  Daňovou optimalizací se rozumí jednotlivé kroky a postupy, jejichž účelem je vhodné nastavení daňového základu pro výpočet daně z příjmů právnických nebo fyzických osob tak, aby dosáhnul minimální nutné výše daňové [...]

 • Dividenda

  Dividenda je peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie. Dividenada se vyplácí majiteli akcie po předložení kuponu. Vyjadřuje se buď pevnou částkou nebo v procentech z nominální hodnoty akcie. Výše [...]

 • Dualistický systém

  Systém vnitřní organizační struktury akciové společnosti, který je reprezentován orgány společnosti v podobě představenstva a dozorčí rady.

 • Dvoudomá smlouva

  Smlouva, kterou uzavírá jednočlenná společnost zastoupená jediným společníkem právě s tímto společníkem.

E

 • Emisí hodnota (kurs) akcie

  Emisní kurs akcie je peněžní částka, za kterou akcii vydává akciová společnost. Někdy emisní kurz akci je nazýván jako cena akcie. Tato částka nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie (s výjimkou akcií [...]

 • Emisní ážio

  Emisní ážio rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcie.

 • Evropská společnost

  Evropská společnost představuje historicky druhou z nadnárodních forem společností, jejichž úprava vychází přímo z komunitárních předpisů. Základem je nařízení rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (nařízení o SE), nato navazuje směrnice Rady 2001/86/ES (směrnice o SE). [...]

 • Evropské družstvo

  Představuje nejmladší nadnárodní formu podnikání. Konstrukce jeho úpravy v řadě ohledů kopíruje e.s., což pojetí evropského družstva přibližuje klasické obchodní společnosti. Povinnou náležitostí firmy evr. družstva je dodatek „SCE“. Základem úpravy SCE je nařízení [...]

 • Evropské hospodářské zájmové sdružení

  Základem úpravy je nařízení Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V platnost vstoupilo dne 31.7.1985, účinnost 1.7.1989, s výjimkou čl. 39, 41, 42, které nabyly účinnosti dnem platnosti. U nás v účinnosti [...]

F

 • Firma

  Obchodní firma je názvem, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a který tedy musí užívat při svém podnikání. Výrazu firma se užívá běžně jako synonyma pro pojem podniku či pro pojem obchodní [...]

 • Fundace

  Právnická osoba s majetkovým substrátem, který je určen k určitému účelu.

 • Fúze

  Jedná se o sloučení či o splynutí obchodních společností obchodní společnosti. Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. Sloučení Zánik obchodní společnosti (předchází zrušení bez likvidace), její jmění přechází na [...]

 • Fyzická osoba

  Je-li akcionář fyzickou osobou, je povinen se při převzetí listinných akcií prokázat platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se musí při převzetí listinných akcií rhttps://yourfirm.cz/on-line-poradna/slovnik-pojmu/akcionar/ovněž prokázat platným průkazem totožnosti a předat speciální plnou [...]

G

 • GDPR

  GDPR z anglické zkratky General Data Protection Regulation je doposud nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě. Účinnost tohoto obecné nařízení na ochranu osobních údajů je stanovena od 25. května 2018 pro celé území EU, u nás [...]

H

 • Hospodářství

  Hospodářství neboli ekonomika je shrnutí hospodaření určitého subjetku. Hospodářství dělíme na nadnárodní, národní a podnikové. Ekonomické subjekty: domácnosti, podniky (společnoti), stát. Rozeznáváme 4 sektory ekonomiky, které se liší podle druhu ekonomické činnosti: primární, [...]

I

 • Identifikovaná osoba

  Institut identifikované osoby byl do české legislativy zaveden novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost v roce 2013. Dotýká se těch, kteří podnikají v zahraničí. Co v praxi identifikovaná osoba obnáší a jak se [...]

 • Informační systém skutečných majitelů

  Evidence údajů o skutečných majitelích nebo-li e informačním systémem veřejné správy V tomto systému se se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Tato evidence je vedena a spravovována rejstříkovými soudy. Zápisy je [...]

 • Investiční společnost

  Je právnickou osobou jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající v:  a) vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. K činnosti investiční společnosti je třeba povolení Česká [...]

J

 • Jednatel

  Jednatel je fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Statutárním orgánem s.r.o. je jeden či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě (SS); srov. §110/1/e, kdy tento počet lze měnit jen změnou SS). Může jím [...]

K

 • Kaduční řízení

  Řízení, ve kterém valná hromada společnosti s ručením omezeným rozhoduje o vyloučení společníka, který je v prodlení s plněním vkladové povinnost.

 • Kapitálový (finanční) trh

  Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky. Poptávka na finančním trhu má [...]

 • Kmenový list

  Cenný papír na řad, který představuje podíl ve společnosti s ručením omezeným.

 • Komanditní společnost

  Společnost, v níž jeden či více společníků ručí za závazky k.s. do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté, KD) a 1 či více ručí celým svým majetkem (komplementáři, KL).  KD tedy vkládá majetkové [...]

 • Komanditní suma

  Částka, do jejíž výše ručí komanditista za závazky komanditní společnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku.

 • Koncern

  Koncern vzniká jako seskupení formálně autonomních subjektů, z nichž některé jsou přes svoji zachovalou právní subjektivitu vůči jinému či jiným podřízeny tak, že koncern vystupuje jako centralizovaná entita vykazující jednotnou organizaci [...]

 • Korporace

  Právnická osoba tvořená společenstvím osob.

 • Kusové akcie

  Cenný papír bez jmenovité hodnoty, představující stejný podíl na základním kapitálu.

 • Kvalifikovaný akcionář

  Akcionář, nebo akcionáři, kteří v poměru k základnímu kapitálu akciové společnosti vlastní část akcií o určité souhrnné jmenovité hodnotě a požívají tak zvláštní zákonné ochrany svých akcionářských práv.

L

 • Likvidace společnosti

  Zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. Nastupuje obligatorně, pokud zákon výslovně neurčí, že jí není třeba (právní nástupce). Účelem je vyjasnit majetkové poměry obchodní společnosti. Likvidace [...]

M

 • Monistický systém

  Systém vnitřní organizační struktury akciové společnosti, který je reprezentován orgány společnosti v podobě správní rady a statutárního ředitele.

N

 • Nadace

  Fundace založená k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu a to jak společensky prospěšnému tak dobročinnému.

 • Nadační fond

  Právnická osoba tvořená účelovým souborem majetku, která na rozdíl od nadace nevytváří povinně nadační jistinu a nadační kapitál.

 • Nadační kapitál

  Vyjádření nadační jistiny v penězích.

 • Nadační listina

  Zakladatelské právní jednání nadace, které může mít charakter zakládací listiny či pořízení pro případ smrti.

 • Nadační příspěvek

  Jeden ze způsobů využití majetku nadace k dosažení nadačního účelu.

 • Nadační vklad

  Výčet vkladů všeho druhu do nadace.

 • Nekalá soutěž

  Nekalou soutěží  je jednání v  hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy  soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákaz nekalé soutěže postihuje [...]

 • Nepeněžitý vklad

  Nepeněžitým vkladem do obchodní společnosti mohou být věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Jejich vkládání do základního kapitálu obchodních společností se řídí následujícími pravidly: 1. předmětem vkladového závazku může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a [...]

 • Neplatná obchodní korporace

  Stav kdy je soudem pro podstatné pochybení při jejím zakládání a vzniku prohlášena obchodní korporace za neplatnou.

 • Nominální hodnota

  Nominální hodnota je jmenovitá hodnota, hodnota udaná (na cenném papíru, pohledávce, bankovce, atp.)

 • Nominee director, nomine jednatel

  Podstata služby nominee director – pověřený jednatel – nominee jednatel – pověřená osoba: je námi poskytnutá osoba do statutárního orgánu společnosti, která vykonává právní úkony, zastupování a jednání za společnost na základě pokynů akcionáře (vlastníka). Vztah mezi jednatelem a [...]

 • Nominee služby

  Poskytovatel této služby za Vás dosadí do orgánů společnosti své osoby. Tyto nominee osoby mohou být rovněž jmenovány do různých orgánů společnosti jako je předseda představenstva, místopředseda dozorčí rady, ředitel společnosti, statutární [...]

 • Notářský zápis

  Obchodní zákoník vyžaduje formu notářského zápisu např. pro zakladatelskou listinu o zřízení obchodní společnosti založené jedním zakladatelem. Forma notářského zápisu je zde vyžadována i pro některé případy osvědčování právně významných skutečností. Notářský zápis musí vyhovovat určitým náležitostem stanoveným [...]

 • Nucený přechod účastnických cenných papírů

  Situace kdy akcionář vlastnící naprostou většinu účastnických cenných papírů je oprávněn požadovat, aby valná hromada společnosti jednala o přechodu všech zbývajících účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře.

O

 • Obchodní korporace

  Souhrnné označení pro obchodní společnosti a družstva.

 • Obchodní rejstřík – veřejný rejstřík

  Veřejný rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon. Veřejný rejstřík je veden soudem určeným k tomu zvláštním právním [...]

 • Obchodní společnost

  Jde o soukromo-právní sdružení osob, které se sdružují za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti provozované samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Za druhový znak bývá rovně považováno to, [...]

 • Obchodní tajemství

  Konkurenčně ocenitelné skutečnosti při provozu podniku, které jsou ost. soutěžitelům neznámé a dle vůle podnikatele jim mají v soutěžním zájmu neznámé zůstat.

 • Orgány akciové společnosti

  Valná hromada – je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán a. s. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak například o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku. Představenstvo - [...]

 • Osobnost právnické osoby

  Způsobilost právnické osoby být subjektem práv a povinností.

P

 • Pobočný spolek

  Právnická osoba, u které je rozsah způsobilosti k právnímu jednání určován spolkem hlavním, který ji rovněž zakládá. Existence vedlejšího spolku je závislá na existenci spolku hlavního.

 • Podíl

  Podíl je pojem obchodního práva, který představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Pro účely obchodního zákoníku se podíl oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež [...]

 • Podílník

  Podílník společnosti, neboli akcionář (angl. shareholder), má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů, jejich práva a závazky určují stanovy společnosti.

 • Podnikání

  Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 • Podnikatel

  Podnikatel – dle definice obsažené v ust. § 2 ObchZ. Nejprve je vymezeno podnikání jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 2. odstavec obsahuje další kritérium, podávající výčet [...]

 • Podnikatelský plán

  Podnikatelský plán je dokument shrnující podstatné informace o podniku, o jeho prostředí a historii, jeho minulé a současné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. Podnikatelský plán firmy je důležitým dokumentem společnosti. Podnikatelský plán [...]

 • Pohledávka

  Pohledávka je právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem).

 • Poptávka

  Poptávka (D – demand) je ekonomický pojem vyjadřující objem zboží či služeb, které si je kupující ochoten koupit na trhu za určitou cenu.

 • Pověřená osoby

  Osoba, která spravuje peněžní prostředky určené pro výplatu protiplnění menšinovým akcionářům.

 • Právní jednání

  Právní skutečnost závislá na vůli jednající osoby, má za následek vznik práv či povinností.

 • Právnická osoba

  Právnická osoba je sdružení osob (korporace), nebo majetku (nadace). Právnická osoba má vlastní právní subjektivitu a z ní vyplývající práva a povinnosti, např. jednat pod vlastním jménem. Termín právnická osoba se používá [...]

 • Předmět vkladu

  Věc, která je do obchodní korporace vložena společníkem nebo budoucím společníkem za účelem nabytí, nebo zvýšení jeho majetkové účasti v ní.

 • Předseda správní rady

  Orgán monistické struktury akciové společnosti, který organizuje činnost správní rady, dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti a zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli.

 • Představenstvo

  Představenstvo (angl. board of directors) je statutární orgán, volený výbor, který řídí běžnou činnost společnosti. U akciových společností se nazývá Správní rada. Obvykle je volen Valnou hromadou na určité období. Odpovídá Dozorčí radě, jíž také [...]

 • Přidružený fond

  Majetek, který je nadaci svěřen do správy pro využití ke konkrétnímu stanovenému účelu.

 • Přiměřené protiplnění

  Při vytěsnění menšinových akcionářů, se jedná o valnou hromadou stanovené peněžní protiplnění za vytěsněné akcie.

R

 • Rezervní fond

  Akciová společnost vytváří rezervní fond v době a v rozsahu určeném obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Společnost je povinna rezervní fond vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří.

 • Rozhodnutí jediného společníka

  Rozhodnutí jediného společníka - rozhoduje-li proto společník v působnosti valné hromady, musí mít vždy jeho rozhodnutí písemnou formu a musí jím být podepsáno. Nestanoví-li zakladatelská smlouva jinak, nemusí být podpis jediného společníka na písemném vyhotovení [...]

 • Rozhodování per rollam

  Rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace valné hromady mimo jednání (mimo zasedání). Nevyloučí-li společenská smlouva rozhodování mimo valnou hromadu, tzv. rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí PER ROLLAM dle ustanovení §175 a [...]

S

 • Společenská smlouva

  Společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli se zakládá společnost, nevyplývá-li z jiných ustanovení Obchodního zákoníku jinak. Společenská smlouva se týká obchodních společností, níže naleznete jejich nabídku k okamžitému prodeji.

 • Společnická žaloba

  Žaloba podaná společníkem obchodní korporace a jejím jménem, proti členovi jejího orgánu.

 • Společník

  Společník je osoba vlastnící určitý podíl na obchodní společnosti. Podíl je pojem obchodního práva, který představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Pro účely obchodního zákoníku se podíl oceňuje mírou [...]

 • Spolek

  Samostatný dobrovolný svazek nejméně tří osob, sloužící k naplnění jejich společného zájmu.

 • Správce vkladu

  Podle společenské smlouvy musí být pří založení s.r.o. určen správce vkladu. Obvykle to bývá jeden ze společníků.

 • Správní rada

  Orgán monistické struktury akciové společnosti, který určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.

 • Statutární orgán

  Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (s.r.o., a.s. apod.). Složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob určuje zákon, zakládací listina nebo stanovy. Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným) [...]

 • Statutární ředitel

  Statutární orgán monistické struktury akciové společnosti.

 • Statutární zástupce společnoti

  Statutárním zástupce společnosti je osoba pověřená za společnost jednat. (u a.s. představenstvo v čele s jeho předsedou, u s.r.o. se jedna o jednatele.

T

 • Tržní hodnota akcie

  Ukazatel tržní hodnoty (market value retions – ukazatel kapitálového trhu) vyjadřuje hodnoceni firmy pomocí burzovních ukazatelů. Význam mají zejména pro investory z hlediska hodnocení návrtatnosti investovaných prostředků. K nejdůležitějším ukazatelům patří účetní hodnota akcií, čistý zisk na [...]

 • Tržní hodnota společnosti

  V otevřené ekonomice má ale stále větší význam oceňování podniků, s nímž se setkávají především podnikatelé, přestože má velkou hodnotu také pro větší i menší obchodníky na kapitálových trzích. Jeho smyslem je především nalezení tržní [...]

U

 • Účetní závěrka

  Účetní závěrka je nedílný celek, provádí se 1 x ročně na konci účetního období. Obsahuje: rozvahu a výkaz zisku a ztráty, které jsou povinné ze zákona. V posledních letech se k účetní závěrce doplňuje ještě výkaz [...]

 • Účetnictví

  Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly, které ukládá zákon o účetnictví.

 • Ústav

  Právnická osoba osobního i majetkového substrátu ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

 • Ustavení právnické osoby

  Založení právnické osoby.

V

 • Valná hromada

  Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, která dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se v různých intervalech, určených stanovami, kolektivní smlouvou nebo zakládací listinou (min. 1 x ročně). Může ji také svolat statutární orgán (výbor, představenstvo) při důležitých událostech. Účastní [...]

 • Veřejné rejstříky právnických osob

  Evidence, do kterých se zapisují zákonem požadované údaje v závislosti na charakteru právnické osoby (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností).

 • Vklad

  Penězi vyjádřená hodnota předmětu vkladu do základního kapitálu.

 • Vklad do společnosti

  Souhrn hodnot vkládaných do obchodní společnosti za účelem nabytí či zvýšení účasti v této společnosti. Předmětem vkladu může být hmotný i nehmotný statek, který je způsobilý být předmětem občansko právních vztahů, je převoditelný a [...]

 • Výpověď dědice

  Případ, kdy se dědic podílu nechce stát společníkem veřejné obchodní společnosti.

Z

 • Zakladatelská listina

  Zakladatelská listina je právní dokument mající formu notářského zápisu, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou.

 • Zakladatelské právní jednání

  Právní jednání, se kterým je spojeno založení právnické osoby.

 • Základní kapitál

  Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje celkovou hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti. Podle právní úpravy ČR se základní kapitál vytváří povinně v komanditní společnosti (komanditní společnost základní kapitál), společnosti [...]

 • Založení a vznik společnosti

  Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Soustředění akcií v rukou jedné osoby nezakládá neplatnost společnosti ani není důvodem pro zrušení společnosti soudem. Zakládají-li společnost dva nebo více [...]

 • Závazek

  Obchodní společnost (s.r.o. i a.s.) ručí za své závazky celým svým majetkem, jednotliví vlastníci pouze do výše nesplaceného vkladu.

 • Zisk

  Zisk je rozdílem nákladů a výnosů. Je nutné rozlišit zisk: účetní - tj. kladný výsledek hospodaření (záporný výsledek je ztráta) a ekonomický - který definujeme jako rozdíl mezi celkovým příjmem a ekonomickými náklady, mezi [...]

 • Živnost

  Živností se rozumí podnikání na základě živnostenského zákona, jde tedy o užší pojem než samotné podnikání obecně, jedná se jen o tu podnikatelskou činnost řídíce se živnostenským zákonem. Fyzická nebo právnická osoba, která chce [...]

 • Ztráta společnosti

  V účetnictví společnosti se ztráta projevuje jako záporný výsledek hospodaření (hospodářského výsledku) dané společnosti za určité účetní období, obvykle jeden rok (fiskální nebo hospodářský).