Akcie

Akcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Vznik akciové společnosti je spojen právě s úpisem akcií.

Dělení z hlediska podoby

  • Akcie listinné (fyzické listiny)
  • Akcie zaknihované (záznamy v rejstříku)

Dělení z hlediska formy

  • Akcie na jméno – vydávány na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Jsou listinnými akciemi. Převádí se rubopisem a jejich fyzickým předáním. Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, nevýhodou obtížnější prodejnost, což se projeví na ceně.
  • Akcie na majitele (z hlediska formy jde o cenný papír na doručitele) – jde o zaknihované akcie. K převodu dochází změnou zápisu příslušných majetkových účtů prodávajícího a kupujícího, vedených v ČR Střediskem cenných papírů. Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích.

Dělení z hlediska druhu

  • Akcie kmenové (nejběžnější, bez zvláštních práv)
  • Akcie prioritní (s přednostním právem na výplatu dividendy)

Český právní řád nezná další druhy akcií (zaměstnanecké akcie byly zrušeny), akcie např. nemohou zaručovat pevný výnos.

Zpět na Slovník pojmů