Fyzická osoba

Je-li akcionář fyzickou osobou, je povinen se při převzetí listinných akcií prokázat platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se musí při převzetí listinných akcií rhttps://yourfirm.cz/on-line-poradna/slovnik-pojmu/akcionar/ovněž prokázat platným průkazem totožnosti a předat speciální plnou moc, která ho opravňuje k převzetí listinných akcií, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Je-li akcionář právnickou osobou, je její statutární orgán nebo jeho člen jednající jménem akcionáře povinen se při převzetí listinných akcií prokázat platným průkazem totožnosti a předat originál či ověřenou kopii výpisu akcionáře z obchodního rejstříku nebo jiného registru, do kterého je zapsán, ne starší tří měsíců.

Zpět na Slovník pojmů