Rozhodování per rollam

Rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace valné hromady mimo jednání (mimo zasedání). Nevyloučí-li společenská smlouva rozhodování mimo valnou hromadu, tzv. rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí PER ROLLAM dle ustanovení §175 a násl. zákona o obchodních korporacích na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo jiným způsobem určeným společenskou smlouvou.

Zpět na Slovník pojmů