Ke vzniku obchodních společností dochází ve dvou fázích. V první fázi dochází k založení společnosti a ve fázi druhé ke vzniku společnosti jako právnické osoby, to se děje dnem, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Samotný akt založení ještě neznamená, že společnost právně existuje. Mezi založením a vznikem postrádá daná společnost právní osobnost a rovněž nemá žádné orgány. Zakladatelé ještě nejsou nazýváni společníky. V případě, že zakladatelé jednají jménem společnosti ještě před jejím vznikem, je rozhodující, zda toto jednání společnost schválí po svém vzniku. Ke schválení musí dojít ve lhůtě 3 měsíců od vzniku obchodní společnosti. V případě, že společnost dané právní jednání schválí, nese za něj odpovědnost. V opačném případě nesou odpovědnost osoby, které za společnost před jejím vznikem jednaly.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku – vznik společnosti

Ke vzniku obchodní společnosti dochází zápisem do obchodního rejstříku. Tento zápis má konstitutivní charakter, od této chvíle se společnost stává právnickou osobou a může nabývat práva a povinnosti. Mezi založením a podáním návrhu na zápis nesmí uplynout více než 90 dní.

Zpět na slovník